Rašeliniště jsou v centrální části Šumavy nazývány slatě. Pro svůj vznik nalezla rašeliniště na Šumave ideální podmínky: mělké pánve, sedla a mírné svahy na náhorní parovině Šumavských plání a široká mělká údolí Vltavy a jejích některých větších přítoků, velmi chladné a vlhké podnebí, dostatek pramenišť a málo propustný horninový podklad pod zvětralinovým pláštěm. Rašeliniště vznikla na přelomu poslední doby ledové a doby poledové (zhruba před 9.000 - 10.000 léty), kdy se velmi chladné a přitom suché podnebí poněkud oteplilo a bylo dostatečně vlhké. V zásadě lze na Šumavě rozlišit dva základní typy rašelinišť: náhorní vrchoviště v Šumavských pláních a údolní rašeliniště při Vltavě a jejích větších přítocích.
Základem tvorby šumavských rašelinišťbyla vždy mělká pánevní jezírka zarůstající zpočátku především rákosem a různými ostřicemi. Odumřelé zbytky této vegetace, které nalézáme na všech šumavských rašeliništích, daly vzniknout nejspodnějším vrstvám rašeliny - ostřicorákosové sletině. Teprve později převládl ve vegetaci zarůstajících jezírek odolný a nenáročný mechorost rašeliník, který nejrychleji přirůstal při jejich volné hladině. Střed budoucího rašeliniště se tak zvedal rychleji nad okolí než jeho okraje: tato rašeliniště jsou proto uprostřed vyšší než na okrajích a pro jejich tvar jim říkáme vrchoviště. Spojením více jezírek rozrůstajícími se porosty rašeliníků vznikly velké, mnohdy několikasethektarové komplexy šumavských rašelinišť s mnoha jezírky uprostřed. Rašeliník (přesněji řečeno pokožkové buňky lodyžek a lístků) má schopnost nasát neuvěřitelné množství vody. Komplex celého rašeliniště tvořeného především rašeliníky zadrčuje velké množství vody a má tedy důležitou hydrologickou funkci. Zpětně příznivě ovlivňuje mikroklima a mezoklima nejbližšího okolí.
spodní vrstvy rašeliníku odumírají a sesedají se, směrem nahoru však rašeliník neustále přirůstá. Pomalým zuhelňováním odumřelých částí rostlin za nepřístupu vzduchu, při nízké teplotě a v silně kyselém prostředí - tzv. rašeliněním - vzniká rašelina. Kromě rašeliníku se na tvorbě rašeliny podílel hlavně suchopír pochvatý a blanice bahenní. Za uplynulá tisíciletí zde vyrostla rašeliniště o mocnosti rašeliny přes 7 m. Jen díky tomu, že tvorba rašeliny probíhá za nepřístupu vzduchu, uchovala se v určitých vrstvách rašeliny pylová zrnka těch rostlin (především dřevin), které v odpovídajících obdobích rostly na rašeliništích nebo jejich okolí. Podle poměrného zastoupení pylu různých dřevin v jednotlivých vrstvách rašeliny je možno rekonstruovat lesní pokryv Šumavských plání od skončení dob ledových. Rašeliniště jsou proto jakousi přírodní "kronikou", ze které je možno vyčíst i průběh podnebních změn uplynulých tisíciletí.
V určitých stádiích vývoje nestačily vodní zdroje (spodní prameny, vodní srážky) sytit do výšky narůstající rašeliniště vodou. Vrchoviště začala odumírat, zmizela jezírka a objevily se zde porosty dřevin: kleče smrku, břízy. Těchto stagnací ve vývoji šumavských vrchovišť bylo několik - v profilech rašelinou nacházíme většinou dva zřetelné dřevové horizonty. V sočasné době šumavská vrchoviště víceméně opět stagnují. Pouze vrcholové plošiny jsou zřetelně vlhčí než k okrajům klesající velmi mírné svahy vrchovišť.
Přirozená jezírka na vrcholu vrchovišť, jsou-li vyvinuta, nazýváme odborně blänky. Silně zamokřený pás na obvodu vrchoviště, kudy odtéká přebytečná voda, kterou už nemůže rašeliník přes svoji obrovskou recepční schopnost zadržet, se nazývá lagg. Vlastní vrchoviště je poněkud sušší a střídají se na něm vyvýšená místa zvané bulty a vlhčí prohlubně mezi nimi, které nazýváme šlenky. Toto členění povrchu vrchoviště způsobuje nejdůležitější rostlina - mechorost rašeliník (rod Sphagnum), rostoucí zde asi ve 20 druzích. Jednotlivé jeho druhy mají rozdílné stanovištní nároky: některé vytvářejí bulty, jiné rostou submersně pod vodou v jezírkách a šlencích, jiné na nejsušších stanovištích vrchoviště.
Když narůstající vrchol bultu odroste přímému vlivu spodní vody, zastaví se jeho růst a posléze ho přerostou rašeliníky dosavadního šlenku. Ten se tím přemění na nový bult a z původního bultu se stává šlenk. Tímto rytmickým střídáním bultů a šlenků narůstají živá rašeliniště.

Obrazové schéma vývoje vrchoviště a průřez vrchovištěm:

Nízký porost slatí zpravidla tvoří borovice blatka, bříza trpasličí, v bylinném patře jsou charakteristické šícha oboupohlavná, pýreček horský, kýhanka bažinatá, klikva žoravina a jedna z masožravých rostlin - nejmenuje se Adéla, ale rosnatka okrouhlolistá, botanici by mne jistě doplnili dalšími zajímavostmi.
Přístupné slatě lze napočítat na prstech jedné ruky. Nejznámější jsou Tříjezerní slať, Jezerní slať, Cikánská slať a Chalupská slať. Další "přístupná" slať je Malý Polec. Ostatní jsou k vidění alespoň na dálku, většina - samozřejmě ty nejzajímavější jsou chráněny I. zónou NP Šumava.
Smůlou pro nadšené návštěvníky Šumavy  je, že z důvodu uzavřenosti prostoru NP Šumava tyto velmi zajímavé slatě nemohou vidět.   Bohužel jsem jeden z nich, takže je asi neuvidí ani na těchto stránkách.

 
Drosera rotundifolia - rosnatka okrouhlolistá
Chalupská slať
Chalupská slať
Chalupská slať před bouřkou
Chalupská slať
Chalupská slať představuje přechodný typ mezi údolními vrchovišti vltavského údolí od Lenory po lipenskou nádrž a horskými vrchovišti na náhorní plošině Šumavských plání, od nichž se poněkud odlišuje i složením vegetace a fauny. Je to způsobeno nejen periferní polohou na okraji Šumavských plání a menší nadmořskou výškou, ale i údolní polohou, hydrologickými poměry, menšími ročními srážkami a vyššími průměrnými ročními teplotami.
Rašelinné ložisko zde zahrnuje dvě rozsáhlá samostatná údolní vrchoviště, spojená pouze velmi mělkou vrstvou rašeliny v jeden rašeliništní komplex. Celé ložisko leží v mělkém širokém údolí, má protáhlý tvar od severu k jihu.
Větší jižní rašeliniště je Chalupská slať, menší severní je Novosvětská slať. Ložisko je syceno silnými bočními svahovými prameny z komplexu Zvěřína a Janské hory na západě. Na jihu je ohraničováno meandrujícím Vydřím potokem, na jihu Teplou vltavou. Celé ložisko leří v nadmořské výšce 897-920 m. Průměrná mocnost rašeliny je 1,9 m, největší mocnost je u jezírka (v ČR největší rozlohou - 1,3 ha, největší hloubka 1,5 m ) v neporušené části Chalupské slatě - 7 m. Celé rašeliniště má plochu 137 ha a obsahuje asi 2,340.000 kubíků rašeliny.
Na obou slatích probíhala těžba rašeliny. Těžba probíhala ručně podobně jako na Jezerní slati a byla narušena plocha cca 50 ha. Odhaduje se, že bylo vytěženo asi 400.000 kubíků rašeliny. Známky těžby jsou cestou k jezírku dosti zřetelné, vegetace těžbou narušených ploch celkem dobře regeneruje a zarůstá řídkým náletem břízy pýřivé, vtroušeným smrkem, borovicí lesní a místy dokonce klečí.
V zarůstajícím jezírku si všimneme ponořených submersních rašeliníků a poloplovoucích rašelinných ostrůvků, které jsou přímo posety přízemními růžicemi červených lepkavých lístků rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia) naší "masožravé" rostliny. (viz 1. foto)
Chalupská slať Chalupská slať před bouřkou Chalupská slať před bouřkou Chalupská slať před bouřkou
Chalupská slať - část poznamenaná těžbou rašeliny Chalupská slať Chalupská slať
 
Slať Malý Polec
Slať Malý Polec
Slať Malý Polec
Slať Malý Polec
Přírodní památka Malý Polec
Vrchoviště Malý Polec bylo přírodní památkou vyhlášeno 15.4.1992 vyhláškou 1/92 OKÚ Prachatice. Toto vrchoviště čítá celkovou výměru 11,2 ha a leží v nadmořské výšce 1097 m.n.m. . Jedná se o horské vrchoviště pod vrcholem Churáňova (Churáňov 1118,5 m.n.m.) se všemi typickými projevy horského vrchoviště. Průměrná mocnost rašeliny je okolo 1 metru (takže se zde "neutopíte"). Od pohledu je zřejmé, že zde probíhala těžba rašeliny, která zanikla na počátku 20. století. V současnosti je vrchoviště ponecháno přirozenému vývoji. Toto vrchoviště je nyní nejohroženější na Šumavě - především v důsledku blízkosti rekreačního a sportovního areálu Zadov. Přístup k vrchovišti je buď ze Zadova po turistické trase na Zlatou Studnu nebo z Horské Kvildy přes Zlatou studnu.
Slať Malý Polec Slať Malý Polec Slať Malý Polec Slať Malý Polec Slať Malý Polec
Slať Malý Polec Slať Malý Polec
 
Tříjezerní slať
Tříjezerní slať
Tříjezerní slať
Tříjezerní slať
Tříjezerní slať
Tříjezerní slať je typické šumavské vrchovištní rašeliniště o rozloze 5 ha v nadmořské výšce 1062 m. Nachází se 3 km severozápadně od Modravy a je pojmenována podle 3 rašelinných jezírek z nichž největší je o rozloze 7 arů a přes 2 m hluboké. Rašeliniště je porostlé keřovitou formou borovice bahenní, porost dále čítá několik druhů rašeliníků, lišejníků a mechů s dalšími typickými zástupci rostlin horských rašelinišť jako je rosnatka okrouhlolistá a další. Přístup ke slati je buď z Modravy nebo z Rokyty (pěšky i na kole), slatí se prochází po povalovém chodníčku a je zde naučná stezka vysvětlující vznik i vývoj této slati.
Tříjezerní slať Tříjezerní slať Tříjezerní slať Překvápko: zmije na cestě k Tříjezerní slati
Tříjezerní slať Tříjezerní slať Tříjezerní slať Tříjezerní slať
 
Jezerní slať
Jezerní slať
Jezerní slať
Jezerní slať

Jezerní slať
Slať o rozloze 103,5 ha (celé rašeliniště vzniklo pravděpodobně spojením několika samostatných ložisek), v nadmořské výšce 1058 - 1075 m, s průměrnou mocností vrstev rašeliny 2,5 m a největší mocností 7,6 m  je situovaná mezi Kvildou a Horskou Kvildou na rozvodí Vltavy a Otavy. Její větší, jižní část je odvodňována Kvidským potokem protékajícím téměř středem slatě od severu k jihu do Teplé Vltavy. Menší severní část je odvodňována jedním z přítoků Hamerského potoka do Vydry a dále Otavy. Kyselost hnědě zabarvené vody způsobená vysokým obsahem huminových kyselin vyluhovaných z rašelinných vrstev je pH 5-6. Slať vznikla v době poledové v mělkém sedle se žulovým podkladem (dvojslídná světlá žula - středně zrnitý adamellit). V minulosti byla Jezerní slať částečně těžena a odvodňována umělými příkopy, lidská činnost na této slati je dodnes patrná. Jezerní slať je chráněna od roku 1933 vyhlášením státní přírodní rezervace. Slať s povalovým chodníčkem, vyhlídkovou věží a naučnou ministezkou je přístupná z parkoviště u silnice Kvilda - Horská Kvilda. Vyskytují se zde typické druhy rostlin charakteristické pro šumavská rašeliniště, především zajímavé jsou zde porosty břízy zakrslé.

Jezerní slať Jezerní slať Jezerní slať Jezerní slať
 

 

Použitá literatura: brožura Šumavské pláně (vydalo v r. 1979 KSSPP a OP v Českých Budějovicích ve spolupráci s CHKO Šumava)
Obsah stránky připravil: Jiří Vopěnka
Autorství fotografií: Rosnatka okrouhlolistá z použité literatury, ostatní fotografie Jiří Vopěnka
Poznámka: u nových fotografií je v levém horním rohu označen rok pořízení

Stránku pro internet připravil: Jiří Vopěnka

 

 


Návrat na Vopinovy stránky Šumavy

Vopinovy stránky Šumavy

 

Návrat na stránky ABC Šumava

ABC Šumava - vše co chcete a potřebujete vědět      ŠumavaNet.CZ - informační server

Regionální informační server ŠumavaNet.CZ

 

 

vopinweb@  prezentace   -    Šumavské slatě
Vopinovy stránky Šumavy, kontaktní osoba: Jiří Vopěnka
Telefon: +420 233 322 360, E-mail:
vopin@sumavanet.cz

[CNW:Counter]